Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

V.S van A, 1 Januarie, 2003.

Christus Michael.

Onderwerp: "Het Leerplan voor het Nieuwe Jaar."

Bijdragende Ontvanger.

Michael: "Ik heet jullie allen welkom tot het Nieuwe Jaar, mijn broeders en
zusters. Herinner jullie je nog, toen je na de vacantie weer naar school
terug keerde? En je was benieuwd welke onderwijzer je zou krijgen, en je was
wat bezorgd of het nieuwe leerplan gemakkelijk zou zijn.

"Het Nieuwe Jaar welke voor ons ligt, is nu veelal precies zoals toen. Je
zult veel nieuwe lessen leren, en het leerplan van het leven veranderd
steeds, of dat, kun je zeker zijn. Maar toch gaan wij tezamen, jij en ik,
want je bent nooit alleen, onze weg leidt ons naar voortdurende groei.

"Je begrijpt nu, dat het van groot belang is, dat je elkander lief hebt. Je
hebt dit begrip gekregen van het principe van zaaien en oogsten. Nu gaan wij
eenvoudig weg iedere dag deze regels volgen, en als je 's morgens opstaat,
kun je wat onkruid verwijderen in de tuin van je gedachten, en dan de zakken
van jullie harten vullen met de zaden van liefde, en waag het om voorwaarts
te gaan om de Vader's Wil te doen.

"Het Plan veranderd nooit, maar wel de lessen van het Nieuwe Jaar, omdat wij
altijd progressief voortgaan, want altijd moet het onkruid van de
negativiteit er uit getrokken, en de zaden der liefde gezaaid worden.

"Stap bij Stap, wordt het Koninkrijk bevordered, en les bij les, en jullie,
als ambassadeurs van Zijn Wil, zullen ook vorderingen maken. Want jullie
zijn niet dezelfde personen, die vorig jaar voorwaarts zijn gegaan naar dit
jaar. En jullie zult jezelf bijna niet herkennen door de voortgang, welke je
dit pas begonnen Nieuwe Jaar gaat maken.

Mijn kinderen, jullie zult wonderbaarlijke vruchten dragen, want je gaat
kolossale vorderingen maken in Zijn principes van Liefde. Maar, haast je
niet, want het Koninkrijk gaat met iedere les een stap voorwaarts. Jullie
zult dit komende jaar vaak mijn woorden horen."

The 11:11 Progress Group.

"Altijd in Dienst van Michael."

www.1111publishers.com

----- Original Message -----
From: "11.11 Publishers" <
eleveneleven@aspire.com.au>
To: "George" <
eleveneleven@aspire.com.au>
Sent: Friday, January 03, 2003 7:47 PM
Subject: (6) [11:11 Progress Group] Christ Michael.


> US of A, January 1, 2003.
> Christ Michael.
> Subject: "The New Year Curriculum."
>
> Contributing Receiver.
>
> Michael: "I welcome you now to this New Year, my brothers and sisters.  Do
> you remember when as children you returned to school after the summer
> vacation?  You wondered about the new teacher you would have, and if you
> could handle the new curriculum.  You were apprehensive.
>
> "The New Year lies ahead in much the same way, now as it was then.  You
will
> have many new lessons to learn, and the curriculum of life is ever
changing,
> of that you can be very sure.  Yet we go together, you and I, for you will
> never walk alone, and our path will lead towards continual growth.
>
> "You understand now that you are meant to love one another.  You have come
> to understand the principles of sowing and reaping.  Now we can simply
> follow the rules each day, and as you arise each morning, you may do a
> little weeding in the garden of your thoughts, then fill the pockets of
your
> hearts with the seeds of love and venture forward to do the Father's will.
>
> "The Plan never varies, yet the lessons of the New Year will differ for we
> must progress ever forward, in that we have always the weeds of negativity
> to pull, and the seeds of love to sow.
>
> "Step-by-step the Kingdom is advanced, and lesson-by-lesson, you, the
> ambassadors of His will, do advance, also.  For you are not the same
person
> who ventured forward through last year into this, and you will hardly
> recognize yourselves with the advancements of this New Year just arrived.
>
> "You are about to bear some amazing fruit, my children, for you will
advance
> mightily in His principles of love.  Yet hurry not, because the Kingdom
> advances one step at a time -- one lesson at a time.  You will hear my
words
> often in the year ahead."
>
> © The 11:11 Progress Group
> "Toujours au Service de Michael."
>
www.1111publishers.com
>
> The Christ Michael messages of this 11:11 Contributing Receiver are part
of
> an ongoing daily journaling for future mass publication.  For now, they
> enjoy copyright protection under international copyright law.