Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Machiventa-Hoe omgaan met Voorspellingen-26Jun2008-CCC

Center for Christ Consciousness (Centrum voor Christus Bewustzijn)
Novato, California
Leraar: Machiventa Melchizedek
T/R (verzender/ontvanger): Donna D’Ingillo
Vertaling: Michel Ardoullie

Onderwerp: Veranderingen op Aarde en hoe omgaan met voorspellingen en speculaties – Doen versus Zijn.

26 Juni 2008

Goede avond, mijn broeders. Dit is Machiventa Melchizedek die u vanavond toespreekt. Ik ben blij met u te zijn vanavond om u te helpen vrede en wederzijds begrip te creëren met wat u vaststelt op uw geliefde Aarde. Hoewel jullie klimatologische veranderingen en milieuverschuivingen hebben besproken, is het niet de bedoeling u te desoriënteren of u een reden te geven om bang of angstig te zijn. Deze veranderingen zijn een natuurlijke weerslag van de jaren van misbruik van uw land- en zeemiddelen. Met de tijd zal uw wetenschappelijke gemeenschap volledig de gevolgen waarderen van wat uw cultuur van hebzucht heeft teweeggebracht. Tegenwoordig bekijken de meeste van uw wetenschappers deze situatie met een enigszins sceptisch oog omdat het nog niet volledig vorm gekregen heeft in hun bewustzijn als een collectief lichaam van individuen dat het echt het natuurlijk gevolg is dat deze gebeurtenissen heeft aangewakkerd. U ervaart hen nu op een manier die u nooit eerder echt hebt ervaard.
 
Globale verandering is opgetreden in de loop van de evolutie van deze planeet, maar men was niet in staat er getuigenis van te geven met een dergelijke grote verscheidenheid van bronnen die nu bestaan om dit te melden op meer directe wijze. Nu leeft u in een tijd waarin gegevens worden medegedeeld van minuut tot minuut, elk moment, zodat u deze gebeurtenissen, die zich afspelen op uw wereld, ziet in wat u zou kunnen overwegen als een momentopname van de tijd . Het is alsof alle plagen, die jullie in de Bijbel voorzien hadden, ontketend worden op Urantia. Maar ik wil u verzekeren dat dit niet het geval is. De wereld verandert en wat niet langer het grotere goed van de mensheid dient en niet meer van nut is in deze tijd van correctie zal worden opzij gezet teneinde een nieuw tijd perk van menselijke groei en begrip in de werking van de natuur en in de wetten van de werkelijkheid in te luiden. Dit zijn de gevolgen van een cultuur die koppig geweigerd heeft de tekenen te zien van het ontwaken van het grotere goed dat nu op Urantia groeit.U, die de waarheid kennen en er niet alleen bewust van geworden zijn maar zijn opgestaan om de leiders en de voorgangers te worden van dit nieuwe tijdperk, dienen volledig te worden verankerd in Christus Michael's vrede die u als essentiële grondstof meevoert om te delen met uw broeders om hen te helpen aan deze tijd de zin te geven die zo belangrijk is voor de ontplooiing van de nieuwe wegen die zullen worden aangekondigd in de nabije toekomst.

Ik weet dat u veel vragen hebt, en ik weet dat vele malen uw hart de tol van het menselijk lijden zwaar aanvoelt. Wij begrijpen en waarderen ongetwijfeld uw menselijke emoties op dit moment. U voelt deze last van mededogen, zorg, medelijden en zelfs verdriet van wat sommige van uw broers en zusters ondergaan, maar laat dit alleen een vluchtig kortstondige gevoel zijn terwijl u zich concentreert op het goede dat zich afspeelt op Urantia deze tijd. U weet dat de vuren van de vernietiging die nieuwe groei kan ondersteunen. U weet dat uit de veranderende tektonische platen van de Aarde de nieuwe Aarde kan worden gevormd en nieuw leven kan ontspruiten. U weet dat de overstromingen van vernietiging de zuivering betekenen voor het creëren van nieuwe levensmanieren en -middelen. En toch, als getuige van deze destructieve gebeurtenissen van de natuur, is het zo belangrijk voor u niet te verzinken in het moeras van menselijk verdriet, maar uw blik op te heffen in de richting van Michael en het grotere goed te zien dat spoedig zal ontspruiten uit deze gebeurtenissen die catastrofaal lijken te zijn in uw waarneming.Wat de mens heeft gecreëerd moet uiteindelijk geëvalueerd worden en daarbij zullen een diepere appreciatie van de wetten van de natuur, die stroken met de realiteit van uw universum waarin u woont en groeit, verkend moeten worden als kinderen van Christus Michael en Nebadonia. Hoe lang deze tijden nog zullen aanhouden is nog steeds erg onzeker. We voorspellen een tijdperk van verandering ergens binnen 20 tot 40 jaar, maar het zou langer kunnen zijn of het zou korter kunnen als er meer mensen beantwoorden aan de oproep van de Geest.Gelieve te beseffen dat Michael toestemming heeft gegeven een nog groter aantal helpers te sturen naar deze wereld om te helpen in deze tijd van verandering en overgang. Het is niet iets dat je moet doorstaan voor een zeer lange periode in de universele regeling van de dingen, hoewel het vanuit uw menselijk perspectief ondraaglijk lijkt te zijn en iets dat de kern van elk individu raakt op een manier die meer mededogen en bewustzijn opwekt. U wordt hogerop geheven op vele manieren die u nog niet altijd inschat. Er zijn vele trillingsveranderingen op til voor Urantia om te helpen bij het integreren in de verbindingen die ten tijde van de Opstand waren verbroken.

Wat uw rol is wordt geheel aan u overgelaten, maar we raden u aan om te groeien in uw liefde en vertrouwen in Michael en om zoveel mogelijk te waarderen dat dit een noodzakelijk onderdeel is van het correctiemechanisme dat een product is van de natuurlijke wetten van het universum. Deze wetten, zoals u ze noemen kunt, worden versneld, waarmee ik het tijdschema bedoel waarin dit kan optreden. U zou kunnen zeggen dat wij van onze kant het element tijd versnellen om uw wereld te helpen deze wijzigingen te ondergaan om niet teveel verstoring en onrust te veroorzaken. Er zullen geïsoleerde plaatsen zijn waar dit gebeurt, maar we stellen alles in het werk om de ontwrichting zo minimaal mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat er stabiliteit is wanneer deze nieuwe ideeën ingeplant kunnen worden in uw gedachten, in uw hart, in uw vermogen tot vertrouwen dat er zich inderdaad iets goed voordoet.

Ik zal uw vragen nu voor een tijd beantwoorden en er zullen anderen zijn om u te leiden in gebed voor uw broeders van deze wereld die moeten verheven worden in het Bewustzijn van Michael en het Universum van Nebadon om hen in deze tijd van verandering te helpen. Ik weet dat wie geïnteresseerd is om met T/R (verzenden/ontvangen) te beginnen de meeste vragen heeft, dus als u iets aan mij te vragen hebt zal ik graag uw vragen nu beantwoorden.

Student: Dank u voor deze gelegenheid. Ik hoop dat het niet een probleem is want ik heb een heleboel vragen.

MM: Nee, natuurlijk niet!

Student: Ik heb geconstateerd dat er mensen zijn die gebeurtenissen voorspellen. En meerdere keren werd er verteld dat deze voorspellingen het gevolg zijn van menselijk ego. Maar de meest recente voorspelling van deze periode…deze derde week van juni…heeft mij werkelijk gepakt omdat het zelfs resoneerde in mijn eigen zoeken naar de waarheid. Wat er nu gebeurt en wat er is gebeurd in de hele wereld in deze maand is heel anders dan wat wij hadden voorzien wat er zou komen. Ik probeer een beter begrip te krijgen van hoe om te gaan met deze voorspellingen. Ik probeer enkel om in mezelf te kijken en een bevestiging te ontvangen. Wat er gebeurt hier in Californië is nogal zenuwslopend en verwoestend, maar wat we hadden verwacht - grote aardbevingen, plotselinge dramatische verschuivingen – hebben niet plaatsgevonden. Ik probeer om een beter begrip te krijgen van hoe deze voorspellingen te evalueren. Er zijn er zoveel uit zo veel verschillende bronnen. Het meest recente kwam van een zeer goed vertrouwde T/R en als we de informatie, die afkomstig is van onze besten op dit moment niet kunnen vertrouwen, wat kunnen wij dan nog vertrouwen?

MM: U hebt het zelf beantwoord.

Student: Zelfs met mijn eigen onderzoeken, kreeg ik te horen dat "Ja, er zullen voorvallen zijn tijdens deze maand." Ik veronderstel dat onze verwachtingen, waarvan wij dachten dat ze zich zouden voordoen, ons hebben ontgoocheld. Maar ik blijf erbij dat degenen, die deze voorspellingen doen, het doen als gevolg van het menselijk ego.

MM: Mijn broeder, ik waardeer echt uw bezorgdheid. U moet niet vergeten dat ik ook de menselijke kleding heb gedragen die u nu draagt. Ik liep op uw Aarde en sliep onder de sterren. Ik weet wat het betekent om in uw menselijke huid te zijn, om de wind in mijn gezicht te voelen en het vuur dat verwarmt. Maar u moet zeer voorzichtig zijn bij de voorspellingen van de menselijke geest. U weet het verschil niet in bepaalde individuele hoofden van wat waar is en wat pure speculatie is. Dit zijn geen voorspellingen dat u volledig vertrouwen kunt omdat ze speculatief zijn op bepaalde niveaus. Zelfs degenen die uw vertrouwen hebben als ervaren zenders zijn nog steeds onderworpen aan de beperkingen van hun eigen geest en soms is er een aparte vermenging van hun eigen denken en de informatie die ze u willen overbrengen.

Hoe vaak hebben we u gewaarschuwd om niet in te gaan op dit gebied van speculatie, maar te luisteren naar uw inwonende Vaderfragment, om dicht bij Michael te blijven, om jezelf te  openen voor de Moeder wiens Geest, die in u groeit, u een groter perspectief kan bieden om de werkelijkheid te zien. Hoe vaak hebben we deze informatie met u gedeeld en nog steeds hebt u een overdreven geloof in deze speculaties. U weet dat uw wereld veranderingen ondergaat. U weet dat er gevolgen zullen opdagen van het misbruik van uw kennis over de natuurlijke werking van jullie planeet. U weet dit nu, en toch hebt u nog vragen over wat er moet gebeuren.

We begrijpen dit en wij trachten u zoveel mogelijk te helpen uw ideeën te verduidelijken zodat u niet ten prooi zou vallen aan deze speculatieve dingen die zouden kunnen of niet kunnen optreden. Het is belangrijk om wat u hoort of leest of bekijkt in de stilte mee te nemen en te blijven vragen voor de waarheid en dit niet alleen een of twee keer te doen, maar om dit vele malen te doen totdat u zich veilig voelt in uw hart met het antwoord dat u waargenomen hebt. Hoeveel keer bent u aangemoedigd geworden om deze zaken in de stilte mee te nemen? Dit zal nooit veranderen omdat men altijd de primaire realiteit moet zoeken.

U wordt allen aangemoedigd te ontwikkelen als een menselijke soort die een interne verbinding heeft met de Goddelijke Bron. Denkt u dat we de logica van onze instructie zullen wijzigen omdat u wijzigingen ondergaat op het fysieke niveau? Nee, het zal altijd hetzelfde blijven. Dit is de fundamentele activiteit waaraan u deel kunt nemen, nu en in de toekomst, onafhankelijk van wat er op het fysieke niveau gebeurt als u zich door het leven beweegt.

U bent nu middenin een tijd van waarnemingsveranderingen: om steeds meer deze methode van communicatie te ontwikkelen met uw Inwonende Geest, die u verankert en stabiel houdt in de emoties en de inzichten, moet u proberen door deze tijd van verandering onverschrokken te wandelen zelfs tot het punt van onverschrokkenheid waarbij u God prijst in al zijn glorie voor wat er zich afspeelt op aarde. Is dit niet de fundamentele boodschap die wij met u gedeeld hebben deze lange jaren van opleiding?

Student: Ja, en ik begrijp dit fundamentele bericht. Ik heb het beste van mijn vermogen ingezet om dit in de praktijk te doen en ik ben er zeker van dat ik zal blijven groeien in deze mogelijkheden via de praktijk. Maar de vraag, en vergeef me als ik een beetje aandring, die nog overblijft is: krijgen individuen eigenlijk enige vorm van begeleiding in de vorm van een waarschuwing dat iets gaat gebeuren, wat leek te gebeuren met deze bepaalde zender, alhoewel hij het bericht verkeerd kan hebben geïnterpreteerd? Het bleek dat hij een soort waarschuwing kreeg dat sommige calamiteiten zouden optreden deze maand. Komen deze waarschuwingen, en als ze komen, wat is hun nut? Want hij bleek duidelijk terughoudend te zijn om dit aan de hele groep mede te delen. Dus als hij deze waarschuwingen krijgt, wat is hun nut? Ik probeer dit gewoon te begrijpen. Is dit geheel door mensen verzonnen of krijgen wij steeds een soort begeleiding op het gebied van waarschuwingen?

MM: U ziet deze als waarschuwingen. Wij wensen u aan te moedigen ze te bekijken als berichten van wat er kan gebeuren en uw vaardigheden te blijven bevorderen om dingen door middel van communicatie, dat u via het idee van het gebed hebt, te veranderen. Gebed is, zoals jullie het ontworpen hebben, een methode waarmee u de Goddelijke Wil aanroept in een bepaalde situatie. Verzamelen jullie zich, bijvoorbeeld als een groep individuen, binnen de Onderwijs Missie om te bidden voor de verheffing van uw wereld? Komen jullie als een groep samen met een uniforme intentie en vragen jullie dat Michael's stabilisatie voor Urantia wortel zou schieten in de diepste schuilhoeken van de menselijke gedachte, in de menselijke psyche en in de collectieve mentaliteit?

Er zijn vele manieren waarop u deze informatie kunt gebruiken, maar zo veel van uw reacties zijn instinctief op vrees gebaseerd. U reikt vrijwel onmiddellijk naar de paniekknop en zegt: "wat moet ik doen? Wat zou ik moeten doen? Ik begrijp niet wat er gebeurt!" Hier is waar u terrein verliest. U wordt allen aangemoedigd verankerd te blijven met uw Vader en Zijn vrede. Uw macht ligt in het feit dat u de grootste impact kunt creëren door samen te komen als één mening en door de stabilisatie van die plaatsen te vragen. Maar hoeveel moeite hebben jullie echt gedaan als groep? Wat u kunt doen en waarom deze berichten worden meegedeeld is afhankelijk hoe u reageert. We zien dat jullie dikwijls instinctief reageren met angstreacties, wat ergens natuurlijk is, in plaats van toevlucht te nemen tot gebed en lof en de Vader te vragen om zijn wil te openbaren op Aarde. Is dit het antwoord op uw vraag?

Student: U spreekt met grote duidelijkheid. Ja, het doet; het helpt enorm. Ik voelde echt wat u probeerde te brengen. Nu op een ander gebied…zoals u weet is er een groep van ons die gepassioneerd is om betere bronnen van energie naar voren te brengen. Onlangs hoorde ik iets via de Onderwijs Missie dat de soorten energie, die tegenwoordig worden onderzocht, nog niet helemaal zouden worden toegestaan omdat wij er als ras niet klaar voor zijn omdat ze het potentieel voor vernietiging, evenals de mogelijkheden voor vrije energie voor de wereld inhouden. Dit was een beetje ontmoedigend voor mij want ik voel dat wij een zodanige grote behoefte hebben aan deze energieën. Ik heb het over elektromagnetische energie, energieën van spinnende objecten die hun eigen zwaartekrachtveld maken, energieën van intentie. Ik probeer een beter begrip te krijgen…moeten we vooruit blijven gaan en zo ja, als de wereld er nog niet klaar voor is, probeer ik de moed niet te verliezen.

MM: Nu, de wereld zou er nog niet klaar voor kunnen zijn, maar er zijn groepjes personen die open staan voor deze ideeën. Het is belangrijk dat u gericht blijft op de normale taken en minder bezorgd bent over wie klaar is voor deze informatie. Vergeet niet dat u niet alleen met uw menselijke broeders op dit moment samenwerkt, maar dat het een netwerk is van hemelse steun die gelijkgestemde individuen verbinden over de hele wereld.

Er is een tijd wanneer deze technologieën moeten worden geïnduceerd en ontwikkeld in een omgeving van min of meer stabiliteit waar er geen bewustzijn of samenwerking met een te groot aantal personen is. Er zijn daar verschillende redenen voor en vooral één dat u goed kent is dat de meeste mensen het niet zouden kunnen begrijpen of waarderen en er zijn die mensen die dit eigenlijk willen onderdrukken omdat hun eigen belangen zouden ingeperkt worden.

In al uw inspanningen, volg de begeleiding van uw Inwonende Richters, uw engelen en  leraren. Sta toe dat de tijd en het milieu van minder belang worden terwijl u zich afstemt op de normale taken. U wordt opgeleid om uw energie en aandacht in bepaalde gebieden in te zetten, maar als u in de toekomst wil projecteren voor wie dit is en hoe het zich zal manifesteren, verspeelt u kostbare mentale energie die veel beter zou kunnen gebruikt worden om te worden gericht op de taak die u probeert uit te voeren en het resultaat dat u probeert te bereiken. Zet dit het in een betere context voor u?

Student: Ja, het doet. Het geeft me aanmoedigingen om verder te blijven gaan met wat we doen en om nauw samen te werken met onze begeleiding en om ermee te werken op welke manier ook, zowel individueel als in groep.

MM: Veel van wat u ondergaat heeft niet alleen te maken met het steeds meer afgestemd geraken met uw begeleiding, die door u komt, maar vooral met het toelaten dat de oude gewoonten en patronen van het projecteren van de toekomstige activiteiten en acties, die moeten worden genomen, verminderen. U wordt aangemoedigd om geconcentreerd op het moment te blijven en alleen gefocust te blijven op wat u nu doet. Het is zeer uitdagend deze menselijke gedachtetreinen te volgen, die grotendeels ongebreideld mogelijk gemaakt werden als waren ze een soortgelijke op hol geslagen locomotief op zijn spoor. U hebt veel geestelijke energie, maar weet u echt hoe deze te gebruiken of hoe deze immense kracht die in u leeft te beheersen?

Beheers uw gedachten. Blijf geconcentreerd op het heden. Blijf afgestemd op de wens om de prioriteiten van de Vader te volgen en Zijn Wil te implementeren in uw dagelijkse activiteiten. Ik zeg dit aan u allen: als u dit doen kunt, als u deze fundamentele wens van uw activiteiten van dag tot dag bereikt, dan zult u uw vaardigheden vrij ver geavanceerd hebben omdat u uw Vader fragmenten meer gelegenheid zult gegeven hebben om u in uw bewuste mening in te dringen, om te delen in wat u moet weten om de taken succesvol te voltooien, en vervolgens zal u de mogelijkheid krijgen de volgende logische stap te nemen in wat moet gebeuren.

Dit is een zodanige grote afwijking van de manier waarop de meeste mensen denken, dat het niet alleen tijd in beslag zal nemen om dit te regelen in uw gedachten, maar ook om het een levende werkelijkheid te maken in de manier waarop u elk moment leeft. Is dit niet wat uw geliefde Meester Jezus u aangetoond heeft toen hij op Aarde woonde? U hebt niet alleen de Geest van Michael om dit te gebruiken, te begrijpen en te beheersen, maar u kunt hem ook oproepen als uw oudere broer, evenals de aanwezigheid van zijn Gepersonaliseerde Richter gebruiken om u te helpen in dit. We verwachten niet dat u perfect zou zijn met deze dingen in dit stadium van ontwikkeling, maar dit is de Correctie Tijd en u komt in een diepere waardering voor deze ideeën en in de aanmoediging ze te gebruiken om ze gewoon te worden en te meesteren. Begrijpt u wat ik hier bedoel?

Student: Ja, dat doe ik. Uw woorden resoneren zeer sterk. Ik heb ze vroeger gehoord en het kan nooit kwaad om ze opnieuw en opnieuw te horen. Bedankt.

MM: We zullen nooit ophouden u te helpen deze inzichten te bereiken als we echt de beperkingen waarderen binnenin uw wezen vanwege de twee cataclysmische gebeurtenissen die hier zijn opgetreden. Zoals we u liefdevol, meewarig, tolerant en geduldig begrijpen, gebruik dit voor uzelf en om meer gericht te blijven op het feit dat u nog erg jong bent in uw begrip van de wetten van het universum en de echte implementatie ervan op een planeet die zo opvallend tegen deze wetten heeft geageerd. We zien het goede dat u probeert te doen. We juichen dat toe en eren dat. U moet altijd voor uzelf nastreven dat u het begin bent van een lange keten van evolutionaire gebeurtenissen die uiteindelijk in de oprichting van Licht en Leven op jullie wereld zal uitmonden. Zijn er andere vragen vanavond?

Student: Het zou een beetje wazig kunnen zijn, als u eventuele opmerkingen wilt maken over hoe we dikwijls vast komen te zitten door dingen te doen versus gewoon het te zijn. U hebt zelfs een vermelding over de manier van zijn van R gemaakt. Als u hierover een beetje zou willen zeggen, want Paulus heeft in het christendom zich zo gefocust op het doen in plaats van op het zijn, dat zou geweldig zijn.

MM: Vóór u de Wil van de Vader doet, zet uzelf in die liefdesrelatie met Hem om uzelf onder te dompelen in die aanwezigheid en omgeving van liefde, waarin uw geest en lichaam te allen tijde baadt. Hoewel het klopt dat het belangrijk is Vader's Wil te volgen en te beleven in alle fasen van uw leven, hoe kunt u Vader's Wil uitvoeren als u de diepe liefde en toewijding en mededogen niet ervaart die uw Goddelijke Bron voor u heeft? Hoe is het mogelijk deze opvallende wijzigingen in uw wereld waar te maken, zonder dit onderliggend fundament van dat zo gewaardeerde en doelgerichte gevoel van eigenwaarde? Uw zelfconcept over wie u bent, moet zo worden verankerd in uw bewustzijn, namelijk dat u een Goddelijke Zoon van de Paradijsvader bent.

Vanuit dit perspectief en deze ervaring kan u grote heldendaden van liefde en genezing bewerkstelligen, evenals de opbouw van een nieuwe samenleving. Het doen volgt het zijn zou u kunnen zeggen. We hebben u aangemoedigd om in de stilte te zitten en uw Vader's liefde te ontvangen. Vanaf deze plaats, in combinatie met uw Goddelijke begeleiding, zal u weten wat te doen. U moet ondergedompeld en gemotiveerd zijn om dit vast te stellen.

Als het waar is dat de leer van deze apostel een impact op de wereld heeft gehad en er veel prachtige daden van liefdevolle dienst geweest zijn, die afkomstig zijn van het idee van het doen, dan klopt het ook dat er tijden zijn dat mensen voelen dat ze dingen moeten doen omdat ze het gevoel hebben dat het de Wil is van God en niet omdat ze gemotiveerd zijn door hun eigen hart. Als dat zo is, dan is dit een valse motivatie hoewel het zijn wortels heeft in de wensen van de Vader. Maar wenst de Vader dat u iets doet omdat u het gevoel hebt dat het juist of rechtvaardig is, of dat het van u verwacht wordt? Denk erover na.

De Vader wenst dat u zijn bevelen uitvoert omdat u Hem liefheeft en u weet dat dit de beste manier is  om iets van grote waarde te verwezenlijken, niet alleen voor uzelf, maar voor de hele wereld en al zijn inwoners. Dit idee dat we met u delen over het in de Liefde van de Vader vertoeven en leven in liefde is niet alleen een aangenaam gevoel of een ideaal dat zo hoog op een voetstuk staat dat u het niet kan bereiken, maar een levende werkelijkheid die u kunt portretteren in uw dagelijks leven wanneer u vol van Goddelijke Genade bent, die afkomstig is van de aanvaarding van de Liefde die naar u komt omdat u een kind van de Vader bent, alleen maar omdat u bestaat.

We moedigen u aan om uzelf aan te vullen, zoveel als u nodig hebt, en vanaf die plaats zullen uw acties zo natuurlijk, spontaan, charmant, ontwapenend en genadevol worden dat de mensen echt zullen weten dat u een kind van het Licht bent, werkelijk God's zoon. Helpt u dit, mijn broer?

Student: Ja, dat was zeker mooi! Dank u.

MM: Een dag zult u terugkijken op deze tijd en echt appreciëren en lachen om waar u bent doorgegaan, als onderdeel van deze uitdagende Correctie Tijd op Urantia. Hebt u enig idee van hoeveel hemelse broers en zussen er zijn, die proberen uw plaats in te nemen? Ik weet dat dit vrij ongebruikelijk of grappig lijkt voor u, maar dit zijn de tijden die de grote personages creëren. Uw persoonlijkheid is een gave van de Vader, maar de kenmerken en de charactertrekken, die u vertoont, zijn gesmeed door de ervaringen die u elke dag beleeft.

Kijk naar deze tijden als tijden van genot want u zult groeien in zoveel prachtige attributen van moed, doorzettingsvermogen, kracht, geloof, hoop en vooral van liefde en begrip. U ziet uw leven in deze materiële omgeving en vanzelfsprekend weet u dat u een lange oplopende carrière voor u hebt. Kijk ernaar als de basisschool van de opleiding en dat jullie allemaal nog erg jong zijn. Misschien kunt u dit zelfs voorschools beschouwen voor sommigen, omdat ze zich nog niet hebben opengesteld voor de grotere werkelijkheid, dat het Meester-Universum omvat.

Wij zijn hier om met u te wandelen, om u aan te moedigen, om u te inspireren en om u op te vrolijken. Jullie zijn de ware helden en heldinnen van uw leeftijd, omdat u bereid bent om uzelf open te stellen voor een grotere werkelijkheid en te proberen om uw wereld te begrijpen in dit grotere perspectief. Houd uw ogen gericht op Michael, hou uw hart open voor uw Richters en weet dat er velen om u heen zijn die u zullen begeleiden doorheen deze tijden. U krijgt altijd de middelen en instrumenten van de Geest die u nodig hebt om succesvol te zijn voor uzelf en voor de wereld.

Er zijn er anderen die tot u vanavond zullen spreken en ik zal dus afscheid nemen. Ik neem  afscheid van u in de hoop dat u deze woorden in de komende dagen zult overwegen om verder in de Vrede van Michael te stabiliseren. Goede avond, mijn broeders.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek